ANDMEKAITSETINGIMUSED

IMPORT BOOKS OÜ ANDMEKAITSETINGIMUSED

Import Books OÜ (edaspidi nimetatud Import books OÜ) andmekaitsetingimused tutvustavad põhimõtteid, mille alusel Import books OÜ töötleb oma klientide isikuandmeid. Andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsilisest isikust klientide suhtes, kes külastavad Import books OÜ Narva ladu ning veebilehte www.placemarket.ee.

Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad Import books OÜ veebilehel www.placemarket.ee. Samuti on võimalik andmekaitsetingimustega tutvuda pöördudes Import books OÜ klienditeenindusse või Import books OÜ andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil info@placemarket.ee.

1. Import books OÜ kui isikuandmete vastutav töötleja

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Import books OÜ, registrikood 14059209, aadress Narva Kangelaste 36-36 , e-post info@placemarket.ee. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes palume pöörduda Kaubamaja andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil info@placemarket.ee.

2. Andmekaitsetingimuste ulatus

Import Books OÜ andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsiliste isikute suhtes, kes külastavad veebilehte www.placemarket.ee või sooritavad ostu Narva laost ja e-poest. Samuti kehtivad andmekaitsetingimused nende füüsiliste isikute suhtes, kes edastavad Kaubamajale isikuandmeid sisaldava pöördumise.

3. Mille alusel Import books OÜ isikuandmeid töötleb?

Import books OÜ kogub ja töötleb Teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

-Teie nõusoleku alusel ehk olete andnud Import books OÜle nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Teile eelnevalt teadaoleval ühel või mitmel eesmärgil (otseturundus, tarbijamängud).

– Lepingu alusel ehk isikuandmete töötlemine on vajalik Import books OÜ ja Teie vahel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimiseks vastavalt Teie tahtevaldusele lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste ulatuses (müügileping Import books OÜst kaupade ostmisel).

-Seaduse alusel ehk Import Books OÜ töötleb isikuandmeid Import books OÜle seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt riigiasutuste päringutele vastamine seaduses lubatud juhtudel ja ulatuses jms).

-Õigustatud huvi ehk Import Books OÜ töötleb isikuandmeid Import books OÜ õigustatud huvides (isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutusel olev videovalve, õigusnõuete menetlemine, isikuandmete profiilianalüüs). Õigustatud huvi alusel töötleb Import Books OÜ isikuandmeid ainult juhul, kui sellist töötlemist ei kaalu üle andmesubjekti huvid või põhiõigused ja – vabadused, mille nimel tuleb isikuandmeid kaitsta. Õigustatud huvi kujunemise osas on Teil õigus saada täpset informatsiooni pöördudes andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil info@placemarket.ee.

Juhul kui Import Books OÜ vajab teenuse osutamiseks või kauba müügiks Teie isikuandmeid tulenevalt Teiega sõlmitud või sõlmitavast lepingust või seadusest, kuid Te keeldute oma Import Books OÜle edastamisest, siis on Import Books OÜl õigus keelduda Teile teenuse osutamisest või kauba müümisest.

4. Millistel eesmärkidel Import Books OÜ isikuandmeid töötleb?

Kaubamaja töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

1) Teiega sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine

2) kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine

3) kliendisuhete arendamine ja analüüs

4) toodete ja teenuste pakkumine ja otseturundus

5) tarbijaharjumuste uurimine ja teenuste haldamine ja arendamine

6) veebilehe kasutamine ja täiustamine ja loosimiste ja küsitluste läbi viimine

7) müügistatistika koostamine ja isikute ja vara kaitse

8) õigusnõuete menetlemine ja seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

Import Books OÜ lähtub isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõttest ehk töötleme vaid neid andmeid ja vastavas ulatuses, mis on konkreetse eesmärgi saavutamiseks vajalikud. Juhul kui Import books OÜ kavatseb kogutudisikuandmeid töödelda eelpool nimetamata eesmärkidel, esitab Import books OÜ enne andmete edasist isikuandmete töötlemist teabe kõnealuse muu eesmärgi kohta koos muu asjakohase täiendava teabega.

5. Milliseid isikuandmeid Import books OÜ töötleb?

Import Books OÜ kogub ja töötleb Import books OÜ veebilehe külastamisel järgmiseid isikuandmeid:

– Import books OÜ veebilehe külastamisel töödeldakse nn jälgimisandmed, mida Import Books OÜ veebilehe ja üldiste veebiteenuste kaudu saadetakse (nt IP-aadress, veebilehitseja, küpsised jms).

– Import books OÜ e-poest ostmisel registreeritakse Teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, arveldusarve number ning juhul, kui see on vajalik kauba Teile kohale toimetamiseks, siis ka Teie postiaadress.

– Import books OÜle pöördumise edastamisel töödeldakse antud pöördumises sisalduvaid isikuandmeid (nt nimi, e-posti aadress, telefon jms).

-Teie eriliigilisi isikuandmeid töötleb Import Books OÜ ainult juhul, kui Teiega on Import Books OÜ poolt pakutavate kaupade või osutatavate teenustega seoses toimunud Teie tervist mõjutav juhtum või olete pöördunud eriliigilisi isikuandmeid sisaldava pöördumisega meie poole.

Import Books OÜ töötleb Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult.

6. Isikuandmete töötlemise tähtaeg

Import Books OÜ töötleb Teie isikuandmeid kliendisuhte alguses ja jooksul eelkõige Teie poolt Import Books OÜ veebilehe www.placemarket.ee külastamisel. Import Books OÜ töötleb Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Import Books OÜ ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks või kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

Enim esinevate isikuandmete töötlemise tähtajad on järgmised:

-e-poes külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmed – 3 aastat arvates ostu sooritamisest.

-Klientide päringud ja pöördumised ning pretensioonid ja kaebused – 3 aastat arvates Import Books OÜ poolt lõpliku vastuse edastamisest.

-Tarbijamängude ja loosimiste tulemused – 1 aasta arvates võitjate väljakuulutamisest.

-Õigusnõuete menetlemisega seotud isikuandmed – 3 aastat arvates menetluse aluseks olevast juhtumist.

Pärast nimetatud tähtaegade saabumist isikuandmed automaatselt kustutatakse või muudetakse anonüümseteks.

Juhul kui Teil on andmete säilitamistähtaegade kohta küsimusi, palun pöörduge Import Books OÜ andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil info@placemarket.ee.

7. Teie isikuandmete edastamine

Import Books OÜ võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid ehk isikuandmete volitatud töötlejaid, kes osutavad Import Books OÜle vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturustuse edastamine, turva- ja videovalve teenuse pakkumine, makse- ja postiteenuse osutajad jms). Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Import Books OÜ lt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Lisaks eeltoodule on Import Books OÜl õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele ning kolmandatele isikutele, kui vastav kohustus tuleneb seadusest.

Import Books OÜ volitatud töötlejate nimekirjaga on Teil võimalik tutvuda siin.

8. Otseturundus ja rahulolu-uuringud

Juhul, kui Te ei soovi enam Import books OÜ otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või tehes seda veebilehel www.placemarket.ee või pöördudes Import books OÜ klienditeenindusse. Nõusoleku tagasivõtmine ei rakendu tagasiulatuvalt, s.t see ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemist.

9. Kuidas Import Books OÜ Teie isikuandmeid kaitseb?

Import Books OÜ kasutab Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

10. Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega

Teil on igal ajal õigus küsida Import Books OÜlt Teie isikuandmeid, taotleda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist, Teie isikuandmete töötlemise piiramist ja isikuandmete kustutamist ning esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise osas.

Isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt Import Books OÜ andmekaitsespetsialistile e-posti aadressil info@placemarket.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud.

Import Books OÜl on õigus Teie taotlusele vastata 30 päeva jooksul arvates taotluse saamisest. Import books OÜl on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline või Teie taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu. Import Books OÜl on õigus keelduda Teie isikuandmete töötlemise piiramise või isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega. Kui Import Books OÜl ei ole võimalik Teie taotlust rahuldada, teatab Import Books OÜ viivituseta ja hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest taotluse rahuldamata jätmise põhjuse.

11. Kaebuste esitamine

Juhul, kui Te leiate, et Import Books OÜ rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid, on Teil õigus igal ajal pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

12. Küpsiste kasutamine

Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust. Veebilehel www.placemarket.ee on kasutusel järgmised küpsised:

-seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;

-püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;

-esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;

-kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Veebilehe külastaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab veebileht piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

13. Isikustamata andmete töötlemine

Veebilehe www.placemarket.ee külastamisel võib Import Books OÜ koguda isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muu sarnane teave. Import Books OÜ töötleb nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse eelkõige veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

14. Andmekaitsetingimuste muutmine

Import Books OÜl on igal ajal õigus andmekaitsetingimusi muuta ja täiendada. Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad Import Books OÜ veebilehel www.placemarket.ee. Samuti on võimalik andmekaitsetingimustega tutvuda pöördudes Import Books OÜ klienditeenindusse või Import Books OÜ andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil info@placemarket.ee

Scroll to Top